Regional cooperation FPSM-FBAK

As part of the regional cooperation, representatives of the Mountaineering Federation of North Macedonia (FPSM), headed by Prof. d-r Jovica Ugrinovski, President of FPSM, visited Kosovo mountaineering and climbing federation (FBAK) in Pristina.
The representatives of both associations opened various topics concerning inter-associations and regional-associations cooperation, for the benefits of the whole mountaineering community. Topics:
•         Cooperation between the mountaineering Clubs.
•         Cooperation in cross-border and regional projects with involvement of the Albanian Federation of Alpinism and Mountain Tourism and the Montenegro Mountaineering Federation.
•         Marking trails.
•         Trainings for safe mountaineering.
On this occasion FBAK donated to FPSM 50 copies of the UIAA Handbook “Alpine Skills: Summer” translated into Albanian, which would be distributed among the mountaineering community in North Macedonia.

_________

Регионална соработка ФПСМ и ФБАК

Како дел од регионалната соработка со планинарските асоцијации од регионот, претставници на ФПСМ, предводени од Проф. Д-р. Јовица Угриновски, Претседателот на ФПСМ, беа во посета на Косовската планинарска и качувачка федерација (FBAK) во Приштина, Kosovo.
Теми на разговор беа начините за подобрување на соработката меѓу двете асоцијации и планинарските асоцијации од поширокиот регион вклучувајќи:
•         Соработка меѓу планинарските клубови/друштва.
•         Соработка во прекугранични и регионални проекти со учество и на планинарските асоцијации од Албанија и Црна Гора.
•         Обележување на планинарски патеки.
•         Организирање обуки за безбедно планинарење.
Косовската планинарска и качувачка федерација ѝ донираше на ФПСМ 50 примероци од УИАА прирачникот ПЛАНИНСКИ ВЕШТИНИ: ЛЕТО.

Share
Posted in News.