ILINA ARSOVA the first Macedonian woman to climb the „Seven Summits“

It is my great pleasure to share this news with BMU and all my mountaineering friends from the Balkans and around.
On the 27th of December 2019 at around 4 p.m I stood on the top of Vinson massif, the tallest mountain of Antarctica. This was the 7th continent and the final step to complete the 7 summits project as a first woman from my country. I have climbed the summit together with Roxanne Litynska (Ukraine) , Paul Gerry (USA) and the guide Ossy Freire from Climbing the seven summit support company. We had good, but cold, weather with low winds and temperatures of around -35° C on the summit day. It took us 9 hours from the high camp to the summit and back and total of 10 days on the mountain.
This success was a long and tough team game together with the Federation of mountain sports and the National Sports agency (Agency of Youth and Sports) that supported the project especially as they have recognized its importance in the final and most crucial part of its accomplishment.
The 7 summits were scaled in the following order: Aconcagua 2011/ Kilimanjaro 2012/ Everest 2013/ Elbrus 2014/ Denali 2016/ Punjak Jaya 2019/ Vinson 2019
As a passionate skier, rock climber and high altitude mountaineer in between I was also climbing other routes and mountains worldwide. Beside the list of seven summits I can highlight the ascents of Matterhorn 2010 and Ama Dablam 2011 as first woman from Macedonia, the first ski telemark approach on Mera Peak (6476 m) 2015, Elbrus 2014 and Denali 2012, 2016, other high altitude experiences on the volcanoes of Chachani and Chimborazo 2018 (total of 6 peaks above 6000 m.) and a lot of sports and classic climbing routes in Greece, Spain, Italy, France, China, Thailand, Peru and Ecuador and all over the ex YU countries (2010 – 2019).
When I look back it took 9 years to complete the dream called 7 summits, but the time does not matter as soon as we reach it. That will be my message to all dreamers and readers of BMU Magazine.

Ilina Arsova

ИЛИНА АРСОВА, првата Македонка која ги искачи највисоките врвови на седумте континенти
Со голема радост ја споделувам оваа вест со сите пријатели, планинари од Балканот и пошироко.
На 27-ми Декември 2019, околу 16ч. застанав на врвот Винсон, највисок врв на Антарктикот. Имено ова беше 7-миот континент и финалниот чекор во завршување на мисијата 7 врвови на 7 континенти, како прва жена Mакедонка. На врвот се искачив заедно со Роксана Литинска (Украина), Пол Гери (САД) и водичот Оси Фреире од компанијата „Climbing the seven summits “. За време на искачувањето кон врвот имавме стабилно, но студено, време со помал ветер и температура од околу -35°C. Ни беа потребни речиси 9 часа од висинскиот камп до врвот и назад од вкупно 10 дена за искачување на планината.
Овој резултат е плод на здружена тимска игра на Федерацијата за планинарски спортови и Агенцијата за Млади и спорт, кои цврсто го поддржаа овој проект особено во последната и најбитна фаза од неговата реализација.
7-те врвови ги искачував по следниот редослед:
Аконкагва 2011/ Килиманџаро 2012/ Еверест 2013/ Елбрус 2014/ Денали 2016/ Пунџак Џаја 2019/ Винсон 2019.
Како вљубеник во скијање, спортско качување и високогорско планинарење, изминатите години искачував и други планини и насоки во карпа. Покрај овие 7 врвови би ги истакнала и: Матерхорн во 2010 и Ама Даблам 2011, како прва жена од Македонија. Ги направив првите искачувања во телемарк скијачки стил на: Мера Пик 6476м во 2015, Елбрус 2014 и Денали во 2016, повторно како прва жена од нашата земја. Стекнав нови високогорски искуства на вулканите Чачани и Чимборацо во 2018 (вкупно 6 врвови над 6000 метри), како и бројни спортски и долги класични насоки на карпите на Матка, Демир Капија, Грција, Шпанија, Италија, Франција, Кина, Тајланд, Перу и Еквадор како и низ повеќето Балкански земји (2010 – 2019).
Кога ќе погледнам наназад ми биле потребни 9 години за да ги достигнам 7-те врвови, но времето не е важно сѐ додека сме го достигнале сонот. Тоа нека биде порака до сите вас драги сонувачи и читатели на БМУ магазин.
Илина Арсова

Share
Posted in News.